Ngày 15/7/21009, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT quy định về quản lý và bảo vệ môi trường đối với các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm công nghiệp; áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

Ngày 15/7/21009, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT quy định về quản lý và bảo vệ môi trường đối với các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (KKT), khu công nghệ cao (KCNC), khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) và cụm công nghiệp (CCN); áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

Thông tư hướng dẫn cụ thể việc quản lý và bảo vệ môi trường ở các địa bàn trên trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng KKT, KCNC, KCN và CCN; trong giai đoạn triển khi thi công xây dựng và trong giai đoạn hoạt động. Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu công nghệ cao, Ban quản lý khu công nghiệp, Cơ quan quản lý cụm công nghiệp là các tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý công tác bảo vệ môi trường theo ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỉ xem xét tiếp nhận các dự án đầu tư thuộc ngành nghề trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong địa bàn đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tỷ lệ diện tích đất được phủ cây xanh tối thiểu là 15% tổng diện tích của KKT, KCNC, KCN và CCN. KCNC, KCN và CCN phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KKT, KCNC, KCN và CCN có trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các cơi sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào nhà máy xử lý nước thải tập trung theo đúng hợp đồng đã ký kết. Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải và tiếng ồn; áp dụng các giải pháp công nghệ và lắp đặt, vận hành các thiết bị xử lý khí thải như đã cam kết. Nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh đoanh, dịch vụ đều phải được xử lý sơ bộ đạt yêu cầu trước khi đổ vào các nhà máy xử lý nước thải tập trung. Mọi hoạt động về thoát nước phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Chất thải rắn của KKT, KCNC, KCN và CCN phải được thu gom 100% và được phân loại. Việc thu gom, phân loại, vận chuyển các chất thải rắn nguy hại, chất thải nguy hại được thực hiện theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày  9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. Các thông tin về môi trường của KKT, KCNC, KCN và CCN phải được công khai theo quy định tại Điều 104 Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2009. Quyết định số 62/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 9/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article