Ngày 24/7/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 97/2009/QĐ-CP về Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (gọi chung là tổ chức khoa học và công nghệ).

Ngày 24/7/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 97/2009/QĐ-CP về Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (gọi chung là tổ chức khoa học và công nghệ).

Các cá nhân thành lập tổ chức khoa học chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do mình thành lập, tuân thủ các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật báo chí, Luật Xuất bản và các pháp luật khác có liên quan; chỉ hoạt động trong lĩnh vực thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động đối với các tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, chỉ đạo các cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và hướng dẫn đăng ký lại đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã cấp không đúng chức năng và thẩm quyền, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập có vi phạm trong hoạt động.

Quyết định được đăng Công báo ngày 7/8/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article