Luật Di sản văn hóa mới được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (công bố bởi Lệnh số 08/2009/L-CTN ngày 29/6/2009).

Luật Di sản văn hóa mới được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (công bố bởi Lệnh số 08/2009/L-CTN ngày 29/6/2009).

Luật được đăng Công báo ngày  8/8/2009, có hiệu lực thi hành kể ngày 1/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article