Chương trình này được áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề kỹ thuật sản xuất dược, sản xuất dụng cụ chỉnh hình, chăm sóc dịch vụ gia đình. Các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải áp dụng Chương trình này.

Ngày 15/6/2009, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã ban hành Chương trình khung trình độ cao đẳng, trung cấp nhóm nghề sức khỏe và dịch vụ xã hội tại Thông tư số 23/2009/TT-BLĐTBXH.

Chương trình này được áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề kỹ thuật sản xuất dược, sản xuất dụng cụ chỉnh hình, chăm sóc dịch vụ gia đình. Các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải áp dụng Chương trình này. Căn cứ vào Chương trình, Hiệu trưởng các trường nói trên tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article