Ngày 14/7/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 43/2009/TT-BNNPTNT Danh mục  bổ sung 414 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

Ngày 14/7/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 43/2009/TT-BNNPTNT Danh mục  bổ sung 414 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón tại Danh mục bổ sung này khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; khoản 4 Điều 1 Nghị định số 191/2007/NĐ-CP  ngày 31/12/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP nói trên

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article