Khoáng sản được phép xuất khẩu là khoáng sản không nằm trong Danh mục hạn chế xuất khẩu quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

Ngày 30/6/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BXD điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và thương nhân nước ngoài đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại tham gia xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Khoáng sản được phép xuất khẩu là khoáng sản không nằm trong Danh mục hạn chế xuất khẩu quy định tại Điều 4 của Thông tư này. Điều kiện khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu: khoáng sản được khai thác từ các mỏ có giấy phép khai thác hoặc giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực, khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại có chứng từ hợp lệ mua hoặc đấu giá,…Trường hợp khoáng sản thuộc danh mục hạn chế xuất khẩu nhưng có nhu cầu xuất khẩu, khoáng sản không thuộc danh mục hạn chế xuất khẩu nhưng tại thời điểm có nhu cầu xuất khẩu ảnh hưởng đến cân đối cung-cầu trong nước thì việc cho phép xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Khoáng sản tạm nhập, tái xuất hoặc nhập khẩu để chế biến và xuất khẩu hoặc nhập khẩu để gia công, chế biến cho thương nhân nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh với nước ngoài. Tổ chức, cá nhân được phép xuất khẩu khoáng sản khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại. Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản bao gồm: hồ sơ theo quy định của pháp luật về thương mại, kết quả thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ, lý, hóa của khoáng sản quy định tại Điều 6 Thông tư này. Hồ sơ của các trường hợp cụ thể được quy định tại khoản 3, Điều 8. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu khoáng sản phải lập báo cáo gửi UBND cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất).

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế các nội dung liên quan đến xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản. Các hợp đồng đủ điều kiện xuất khẩu đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc hợp đồng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article