Đối tượng thu thập thông tin về cầu lao động là tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp biến động qua từng thời kỳ, địa bàn làm cơ sở hoạch định chính sách và xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa hướng dẫn nội dung thu thập thông tin, ghi chép sổ, xử lý và báo cáo thông tin cung, cầu lao động trên phạm vi cả nước tại Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2009.

Đối tượng thu thập thông tin về cầu lao động là tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố trong cả nước. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thu thập thông tin cung-cầu lao động của tất cả các hộ đã đăng ký hộ khẩu trên địa bàn quản lý của mình/ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm ghi chép thông tin cung – cầu lao động của tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý. Các mẫu biểu báo cáo được gửi về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 6 Thông tư.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/7/2009, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article