Kế toán Quỹ Tích lũy trả nợ có nhiệm vụ thu nhập, xử lý, kiểm tra, giám sát và phân tích thông tin về tình hình thu hồi vốn cho vay lại trong nước từ nguồn vay/viện trợ của nước ngoài của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ để bảo đảm việc trả nợ các khoản vay nước ngoài về cho vay lại của Chính phủ, đồng thời tạo một phần nguồn vốn xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng vay nước ngoài và các khoản chi cho hoạt động quản lý quỹ.

Ngày 8/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ.

Kế toán Quỹ Tích lũy trả nợ có nhiệm vụ thu nhập, xử lý, kiểm tra, giám sát và phân tích thông tin về tình hình thu hồi vốn cho vay lại trong nước từ nguồn vay/viện trợ của nước ngoài của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ để bảo đảm việc trả nợ các khoản vay nước ngoài về cho vay lại của Chính phủ, đồng thời tạo một phần nguồn vốn xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng vay nước ngoài và các khoản chi cho hoạt động quản lý quỹ. Thông tư hướng dẫn cụ thể về phương pháp kế toán Quỹ Tích lũy trả nợ, đơn vị tính sử dụng trong kế toán Quỹ Tích lũy trả nợ, kỳ kế toán, kiểm tra kế toán và tự kiểm tra tài chính kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, v.v…và ban hành các Mẫu chứng từ kế toán, Hợp đồng ứng vốn, Hợp đồng vay vốn cho vay lại, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng tiền gửi ủy thác đầu tư, Hệ thống tài khoản kế toán, Sổ Kế toán v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 25/7/2009, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article