Ngày 30/12/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tại Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH.

Ngày 30/12/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tại Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/7/2009, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế các Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006, Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 2/8/2006, Quyết định số 17/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article