Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thiết bị điện quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 được sửa đổi thành mức thuế suất mới, từ 0% đến 28%.

Ngày 3/7/2009, Bộ Tài chính có Thông tư số 138/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thiết bị điện quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007. Mức thuế suất mới từ 0% đến 28%.

Thông tư được đăng Công báo ngày 23/7/2009, có hiệu lực và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan 45 ngày kể từ ngày ký.

Ngày 31/7/2009, Bộ Tài chính có Quyết định số 1854/QĐ-BTC  đính chính thuế suất thuế nhập khẩu ban hành tại Thông tư số 138/2009/TT-BTC nói trên. Quyết định đính chính này có hiệu lực từ ngày ký và là một bộ phận cấu thành của Thông tư số 138/2009/TT-BTC.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article