Thương nhân bao gồm: tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Thương nhân hoạt động thương mại thường xuyên ở vùng khó khăn là đối tượng được vay vốn.

Ngày 8/7/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho vay phát triển thương mại ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc góp phần thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng trong cả nước. Vùng khó khăn được thụ hương các chính sách tín dụng bao gồm các xã, phường, thị trấn quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

Thương nhân bao gồm: tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Thương nhân hoạt động thương mại thường xuyên ở vùng khó khăn là đối tượng được vay vốn. Điều kiện để được vay vốn: được UBND cấp xã nơi thương nhân hoạt động xác nhận có thực hiện hoạt động thương mại thường xuyên trên địa bàn; có vốn tự có (gồm giá trị vật tư, quyền sử dụng đất, tiền vốn) tham gia tối thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn vay cho hoạt động thương mại tại vùng khó khăn; thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định về giao dịch bảo đảm và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội (nếu vay vốn trên 30 tỷ). Thương nhân là cá nhân  không thực hiện mở sổ sách kế toán được vay tối đa 30 triệu, thương nhân là cá nhân mở sổ sách được vay tối đa 100 triệu, thương nhân là tổ chức được vay tối đa 500 triệu. Lãi suất cho vay áp dụng bằng mức lãi suất cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. Thời gian cho vay được xác định theo các loại ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhưng tối đa không quá 5 năm. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chi đạo các cơ quan chức năng thực hiện chính sách tín dụng đối với thương nhân kinh doanh thương mại tại vùng khó khăn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 19/6/2009, được áp dụng thống nhất trên cả nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article