Năng lực của tổ chức khi trực tiếp tham gia hoạt động xây dựng được phân thành hạng 1 và hạng 2 dựa trên các tiêu chí về: năng lực hành nghề của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt động xây dựng, khả năng tài chính, lực lượng lao động, thiết bị thi công của tổ chức…

Ngày 6/7/2009, Bộ Xây dựng  đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BXD quy định chi tiết về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP  ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Năng lực của tổ chức khi trực tiếp tham gia hoạt động xây dựng được phân thành hạng 1 và hạng 2 dựa trên các tiêu chí về: năng lực hành nghề của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt động xây dựng, khả năng tài chính, lực lượng lao động, thiết bị thi công của tổ chức… Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc của nước ngoài.  Tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện các lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng; chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; thi công các công việc, hạng mục công trình hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt phải đáp ứng các điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 12/CP và quy định tại các điều 5,6,7,8,9 của Thông tư này. Tổ chức, cá nhân khi hoạt động xây dựng chỉ được nhận thực hiện lập các đồ án quy hoạch xây dựng hoặc các công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định; tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế được duyệt; trước khi triển khai thực hiện công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt phải có biện pháp thi công được duyệt theo quy định và có các phương án quản lý, hạn chế rủi ro, đề phòng sự cố; cung cấp các thông tin về hoạt động xây dựng của doanh nghiệp trên trang web của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://doanhnghiepxaydung.gov.vn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/7/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2009. Bãi bỏ Quyết định số 10/2008/QĐ-BXD ngày 25/6/2008. Cá nhân tham gia quản lý dự án quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article