Ngày 30/6/2009, Bộ Tài chính đã điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu mới, với các mức từ 3% (dầu dùng trong bộ hãm thủy lực) đến 30% (Kerosene).

Ngày 30/6/2009, Bộ Tài chính đã điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu mới, với các mức từ 3% (dầu dùng trong bộ hãm thủy lực) đến 30% (Kerosene) tại Thông tư số 133/2009/TT-BTC.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/7/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 6/7/2009. Bãi bỏ Thông tư số 119/2009/TT-BTC ngày 1-/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article