Ngày 24/6/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 130/2009/TT-BTC  quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 24/6/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 130/2009/TT-BTC quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thực hiện từ năm ngân sách 2009, thay thế Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị  tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article