Chương trình gồm  4 nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ; huy động và phát huy các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế nói chung và dịch vụ nói riêng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ; phát triển kinh tế nói chung và dịch vụ nói riêng gắn với bảo vệ các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững.

Ngày 3/7/2009, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 961/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ phát triển dịch vụ giai đoạn 2009-2011.

Chương trình gồm  4 nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ; huy động và phát huy các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế nói chung và dịch vụ nói riêng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ; phát triển kinh tế nói chung và dịch vụ nói riêng gắn với bảo vệ các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững.

Chương trình nêu ra 4 nhiệm vụ cụ thể trong việc thực thi Chính sách chung, 24 nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực tài chính-hải quan-ngân hàng-chứng khoán. Lĩnh vực dịch vụ về pháp lý, trọng tài, hòa giải thương mại có 10 nhiệm vụ cụ thể; lĩnh vực giao thông vận tải (8), khoa học và công nghê (5), thông tin và truyền thông (2), lao động-việc làm-phát triển nguồn nhân lực (10), phân phối (2), xây dựng-đô thị-bất động sản-môi trường (22), văn hóa-xã hội-thể thao-du lịch (6). Theo đó, trong các năm 2009, 2010, một loạt các luật, nghị định, đề án như Luật kiểm toán độc lập và Nghị định hướng dẫn thi hành, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật Ngân hàng nhà nước, Nghị định thay thế Nghị định số 49/2000/NĐ-CP về tổ chức hoạt động của các ngân hàng thương mại, Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP về đấu giá tài sản, đề án thành lập Ngân hàng hợp tác xã, đề án thành lập tổ chức bảo hiểm tín dụng xuất khẩu v.v… sẽ được xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành.

 Quyết định được đăng Công báo ngày 18/7/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article