Việc thực hiện mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Ngày 22 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về mức thu lệ phí Gấp giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của UBND thành phố Hà Nội về bổ sung đối tượng miễn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND, mức lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố là từ 30.000 đồng/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến 100.000 đồng/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là 20.000 đồng/1 lần thay đổi. Lệ phí cấp thông tin về đăng ký kinh doanh là 10.000 đồng/lần cung cấp. Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước. Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hóa khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND bổ sung quy định miễn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp vùng sáp nhập về Hà Nội và các doanh nghiệp bị trùng tên do sáp nhập về Thành phố Hà Nội khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

                                      Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article