Việc lập, sử dụng, quản lý 5 loại quỹ của Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN), các đơn vị khai thác, chế biến than - khoáng sản, các đơn vị thụ hưởng các quỹ tập trung trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 206/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Việc lập, sử dụng, quản lý 5 loại quỹ của Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN), các đơn vị khai thác, chế biến than - khoáng sản, các đơn vị thụ hưởng các quỹ tập trung trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 206/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đó là các Quỹ Thăm dò than - khoáng sản (tối đa không quá 2% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến than-khoáng sản), Quỹ Môi trường than - khoáng sản (tối đa không quá 1,5% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến than-khoáng sản), Quỹ Cấp cứu mỏ (tối đa không quá 0,1% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến than-khoáng sản), Quỹ Đào tạo, y tế (tối đa không quá 0,3% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến than-khoáng sản) và Quỹ Đổi mới cơ cấu lao động. Quỹ Đổi mới cơ cấu lao động được tính từ nguồn Quỹ tiền lương thực hiện hàng năm của VINACOMIN và các đơn vị khai thác, chế biến than - khoáng sản. Tỷ lệ tính tối đa không quá 1% trên tổng quỹ lương thực hiện của Công ty mẹ và các đơn vị sản xuất, chế biến than-khoáng sản. Mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng trong quá trình thực hiện đổi mới cơ cấu lao động (người lao động về hưu trước tuổi, người lao động thôi việc trợ cấp 1 lần)  do VINACOMIN quyết định nhưng không được vượt quá mức quy định của nhà nước về chính sách lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Các Quỹ tập trung được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của VINACOMIN và các đơn vị sản xuất, chế biến than - khoáng sản. Hội đồng thành viên Tập đoàn quyết định tỷ lệ tính để lập các quỹ cụ thể hàng năm.

Hàng năm, VINACOMIN lập kế hoạch thu, chi các quỹ tập trung cho năm sau gửi Bộ Công thương, Bộ Tài chính trước ngày 30/9 của năm lập kế hoạch. Trong phạm vi 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn và đầy đủ hồ sơ về kế hoạch thu, chi các quỹ tập trung của VINACOMIN, Bộ Công thương chủ trì lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của Bộ Tài chính để có ý kiến thoả thuận bằng văn bản gửi VINACOMIN. Sau khi có văn bản thoả thuận của Bộ Công thương, VINACOMIN có trách nhiệm giao kế hoạch thu, chi các quỹ tập trung cho Công ty mẹ và các các đơn vị trong Tập đoàn để triển khai thực hiện. Thời gian giao kế hoạch chậm nhất là 31/12 của năm lập kế hoạch.

Khi kết thúc năm tài chính, các đơn vị sử dụng kinh phí từ các quỹ tập trung của VINACOMIN phải lập và gửi báo cáo quyết toán về VINACOMIN. Khi nhận được báo cáo quyết toán kinh phí từ các quỹ tập trung của các đơn vị sử dụng. VINACOMIN có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt quyết toán kinh phí cho các đơn vị sử dụng quỹ tập trung.

Sau khi phê duyệt báo cáo quyết toán và điều chỉnh hạch toán các quỹ tập trung, chậm nhất 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp và lập báo cáo quyết toán các quỹ tập trung gửi Bộ Công thương, Bộ Tài chính để tổng hợp kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các khoản chi từ các quỹ tập trung của VINACOMIN đã được Tập đoàn phê duyệt quyết toán nhưng qua công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan thanh tra, kiểm tra kiểm toán phát hiện sai phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/1/2013.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article