Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trường kích cầu đầu tư và tiêu dung, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, ngày 30/1/2009, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn thực hiện giảm 50% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với những mặt hàng trong Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Thông tư số 18/2009/TT-BTC.

Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, ngày 30/1/2009, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn thực hiện giảm 50% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với những mặt hàng trong Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Thông tư số 18/2009/TT-BTC.

Những mặt hàng không chi tiết trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này thuộc đối tượng được giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn thì thực hiện theo quy định tại hai văn bản nói trên.

Thông tư  có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/2/2009 đến hết ngày 31/12/2009, được đăng Công báo ngày 12/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article