Thời gian được giãn nộp thuế là từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/5/2009. Cá nhân được giữ số thuế được giãn, nộp trong thời gian được giãn. Tháng 5/2009, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định việc xử lý số thuế được giãn nộp này.

Theo Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 6/2/2009 hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính, cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng; cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân. Thời gian được giãn nộp thuế là từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/5/2009. Cá nhân được giữ số thuế được giãn, nộp trong thời gian được giãn. Tháng 5/2009, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định việc xử lý số thuế được giãn nộp này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho các khoản thu nhập phát sinh từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article