Tổ chức, cá nhân muốn triển lãm văn hóa, nghệ thuật nêu tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 11/2006/NĐ-CP nói trên phải có tư cách pháp nhân (nếu là tổ chức), phải có giấy chứng minh nhân dân có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (nếu là cá nhân), phải là tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (nếu là tổ chức nước ngoài), có hộ chiếu và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam còn thời hạn (nếu là cá nhân nước ngoài).

Ngày 22/1/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/1/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 5/12/2000 của Chính phủ quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

Tổ chức, cá nhân muốn triển lãm văn hóa, nghệ thuật nêu tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 11/2006/NĐ-CP nói trên phải có tư cách pháp nhân (nếu là tổ chức), phải có giấy chứng minh nhân dân có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (nếu là cá nhân), phải là tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (nếu là tổ chức nước ngoài), có hộ chiếu và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam còn thời hạn (nếu là cá nhân nước ngoài). Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài trưng bày triển lãm về Việt Nam tại nước ngoài mang danh nghĩa đại diện Việt Nam phải được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép triển lãm và Giấy chứng nhận đăng ký triển lãm. Giấy phép triển lãm có giá trị trong thời hạn 12 tháng. Đối với triển lãm cần thời gian chuẩn bị dài hơn thì thời hạn là không quá 18 tháng. Quá thời hạn đó mà không thực hiện triển lãm thì giấy phép không còn giá trị. Thông tư ban hành các mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm, mẫu Giấy phép triển lãm, mẫu Giấy đăng ký triển lãm, mẫu Giấy chứng nhận đăng ký triển lãm.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article