Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài nộp đơn yêu cầu cơ quan Nhà nước về sở hữu trí tuệ thực hiện công việc, dịch vụ yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải nộp phí, lệ phí bằng đồng Việt Nam.

Ngày 4/2/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài nộp đơn yêu cầu cơ quan Nhà nước về sở hữu trí tuệ thực hiện công việc, dịch vụ yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải nộp phí, lệ phí bằng đồng Việt Nam một lần toàn bộ số tiền phí, lệ phí theo mức quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này ngay khi nộp đơn, hồ sơ yêu cầu cơ quan thu phí, lệ phí thực hiện dịch vụ tương ứng. Cơ quan thu phí được trích 35% số tiền phí, lệ phí thu được để trang trải các chi phí cho 7 loại hoạt động quy định tại khoản 2.1 Mục II của Thông tư này. Định kỳ hàng tháng, cơ quan thu phí, lệ phí kê khai, nộp, quyết toán số tiền phí, lệ phí còn lại (65%) vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng đối với đơn yêu cầu bảo hộ về sở hữu trí tuệ kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; thay thế Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí sở hữu công nghiệp và  Thông tư số 115/2006/TT-BTC ngày 29/12/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 132/2004/TT-BTC nói trên. Nếu đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà công việc hoặc dịch vụ chưa hoàn thành thì tổ chức, cá nhân nộp đơn thực hiện nộp phí, lệ phí theo mức quy định tại Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article