Ngày 22/1/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTC hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trên 49%, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn.

Ngày 22/1/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTC hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trên 49%, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn. Mức trích nộp kinh phí công đoàn là 1% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho lao động người Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp thuộc diện nêu trên. Quỹ tiền lương, tiền công để làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn là toàn bộ tiền lương, tiền công trả cho người lao động Việt Nam được phép khấu trừ vào chi phí hợp lý, hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp, văn phòng phải tiến hành trích nộp một quý một lần vào tháng đầu tiên của quý cho công đoàn cơ sở ndoanh nghiệp hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn doanh nghiệp theo đề nghị của công đoàn cơ sở. Toàn bộ kinh phí công đoàn thu được được sử dụng phục vụ cho các hoạt động của công đoàn cơ sở, hoạt động phúc lợi của người lao động Việt Nam và trả lương, phụ cấp (nếu có) cho cán bô công đoàn tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article