Theo Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009, thu nhập phát sinh trong năm 2009 từ các hoạt động: sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất; sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, ngói các loại, vôi, sơn); xây dựng, lắp đặt; dịch vụ du lịch; kinh doanh lương thực; kinh doanh phân bón được gia hạn nộp thuế trong thời gian 9 tháng.

Theo Thông tư số 12/2009/TT-BTCngày 22/1/2009, thu nhập phát sinh trong năm 2009 từ các hoạt động: sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất; sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, ngói các loại, vôi, sơn); xây dựng, lắp đặt; dịch vụ du lịch; kinh doanh lương thực; kinh doanh phân bón được gia hạn nộp thuế trong thời gian 9 tháng. Các ngành nghề trên phải được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế được xác định theo kết quả hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của các hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng quý. Doanh nghiệp kê khai số thuế được gia hạn chậm nộp từng quý thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Mục III, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, đồng thời cam kết trong tờ khai thời hạn nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp khi hết thời gian được gia hạn nộp thuế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article