Ngày 31/12/2008, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường tại Thông tư số 135/2008/TT-BTC.

Ngày 31/12/2008, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường tại Thông tư số 135/2008/TT-BTC.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực nói trên phải thuộc Danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP nói trên. Cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí, được liên doanh liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm huy động vốn, nhân lực và công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Nhà nước thực hiện giao đất, cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có chính sách hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa đã tự thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu tiên thuê nhà, cơ sở hạ tầng để cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa phù hợp với điều kiện địa phương và Nhà nước với giá cho thuê ưu đãi; được UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa. Thu nhập từ hoạt động xã hội hóa của các cơ sở này được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian hoạt động. Cơ sở xã hội hóa được phép huy động vốn của các tổ chức kinh tế, cá nhân để đầu tư phát triển cơ sở vật chất, có trách nhiệm hoàn trả vốn huy động.  Thông tư hướng dẫn cụ thể về nguồn thu của cơ sở thực hiện xã hội hóa, chính sách ưu đãi tín dụng, phân phối kết quả tài chính, trách nhiệm của cơ sở xã hội hóa, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa quy định tại các điều 9, điều 10, điều 14, điều 16, điều 17, điều 18,

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article