Ngày 5/2/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2009/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.

Ngày 5/2/2009, Chính phủ đã ban hành về Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã. Đối với một số công ty nhà nước có đặc thù về quản lý tài chính thì ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này còn phải thực hiện theo quy định riêng về đặc thù đó.

Vốn điều lệ của công ty nhà nước là mức vốn cần thiết để duy trì và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường, phù hợp với quy mô, chiến lược phát triển kinh doanh của công ty và được ghi trong Điều lệ công ty. Trong quá trình kinh doanh, đại diện chủ sở hữu có quyền quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty nhà nước. Đại diện chủ sở hữu chỉ có quyền rút vốn đã đầu tư tại công ty nhà nước khi tổ chức lại công ty nhà nước hoặc điều chỉnh giảm vốn điều lệ của công ty nhà nước.  Việc giao vốn của cơ quan nhà nước cho các công ty nhà nước mới thành lập phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày, kể từ ngày công ty nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Những công ty nhà nước đã thành lập trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, đã được giao vốn thì không tổ chức giao vốn lại. Việc huy động vốn được thực hiện theo quy định khoản 1 Điều 17 Luật Doanh nghiệp nhà nước và bảo đảm các nguyên tắc tại Điều 9 Nghị định này. Công ty nhà nước có trách nhiệm bảo toàn vốn nhà nước tại công ty. Việc đầu tư vốn của công ty nhà nước vào doanh nghiệp khác phải tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của công ty, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được nhà nước giao và bảo đảm nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập. Các công ty nhà nước phải sử dụng tối thiểu 70% tổng nguồn vốn đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty. Tổng mức đầu tư ra ngoài công ty nhà nước không vượt quá mức vốn điều lệ của công ty nhà nước. Riêng đối với hoạt động đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, công ty nhà nước chỉ được đầu tư vào mỗi lĩnh vực một doanh nghiệp, mức vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn, nhưng phải đảm bảo mức vốn góp của công ty mẹ và các công ty con trong tổng công ty, tập đoàn không vượt quá mức 30% vốn điều lệ của tổ chức nhận vón góp. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc đầu tư vốn vào các doanh nghiệp thành viên hoạt động kinh doanh ngành nghề ngoài lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty nhà nước chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của tổ chức là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Nghị định quy định cụ thể về quản lý và sử dụng tại sản tại công ty nhà nước, doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận, kế hoạch tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc trong việc quản lý tài chính công ty, tổng công ty nhà nước, việc quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác v.v…

Nghị định được đăng Công báo ngày 16/2/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2009, thay thế Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article