Ngày 22/1/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 11 điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

Ngày 22/1/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2009/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung 11 điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

Nghị định có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 5/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article