Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh có thuốc bị thu hồi có trách nhiệm tự thu hồi theo quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo cáo cơ quan ra quyết định thu hồi kết quả thu hồi thuốc.

Ngày 14/1/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BNN hướng dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y.

Thuốc thú y phải thu hồi bao gồm: thuốc trong Danh mục thuốc thú y cấm lưu hành tại Việt Nam, thuốc không có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, thuốc thú y giả, thuốc thú y không có nhãnh hoặc có nhãn nhưng không đúng quy định của pháp luật v.v…Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành niêm phong ngay khi phát hiện thuốc thú y thuộc diện phải thu hồi. Đối với thuốc đang lưu hành qua kiểm định không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, cơ quan lấy mẫu tiến hành niêm phong lô thuốc  và ra quyết định thu hồi trên toàn địa bàn tỉnh, thành phố, đồng thời thông báo cho Cục Thú y và doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu lô hàng đó biết. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh có thuốc bị thu hồi có trách nhiệm tự thu hồi theo quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo cáo cơ quan ra quyết định thu hồi kết quả thu hồi thuốc. Cơ sở chịu trách nhiệm về thuốc phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu huỷ và chịu trách nhiệm về hậu quả của việc tiêu huỷ thuốc.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 1/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article