Tiếp theo Mẫu tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan mới, Bộ Tài chính vừa có Thông tư số 186/2012/TT-BTC ban hành các mẫu Tờ khai hàng hóa quá cảnh, Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và Phụ lục hướng dẫn ghi các tiêu thức trên tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh thay cho các mẫu tờ khai quy định tại khoản 8, Điều 1 Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 5 năm 2002 về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 

Tiếp theo Mẫu tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan mới, Bộ Tài chính vừa có Thông tư số 186/2012/TT-BTC ban hành các mẫu Tờ khai hàng hóa quá cảnh, Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và Phụ lục hướng dẫn ghi các tiêu thức trên tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh thay cho các mẫu tờ khai quy định tại khoản 8, Điều 1 Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 5 năm 2002 về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Người khai hải quan khi kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai và cán bộ, công chức hải quan khi đăng ký sổ tờ khai, xác nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, ký tên trên tờ khai, phụ lục tờ khai chỉ được sử dụng một loại mực, không dùng loại mực đỏ, bút chì hoặc các thứ mực dễ phai, không thể hiện rõ nội dung kê khai, đăng ký, xác nhận, không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã kê khai, đăng ký, xác nhận trên tờ khai, phụ lục tờ khai. Người khai hải quan có thể kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai hoặc kê khai theo định dạng chuẩn của tờ khai, phụ lục tờ khai trên máy tính và nội dung kê khai được in ra trên tờ khai, phụ lục tờ khai.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.  

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article