Ngày 02/11/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 04/CT-BTC tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Ngày 02/11/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 04/CT-BTC tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTgngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh), Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các công việc nhằm tăng cường côcng tác quản lý, điều hành, bình ổn giá nêu trên, cụ thể:

Giám đốc Sở Tài chính   chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Cục trưởng Cục Thuế   chỉ đạo, tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu NSNN; kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế, kết hợp với kiểm tra thực hiện pháp luật về giá; kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế, quyết toán thuế của các đơn vị, đặc biệt đối với đơn vị vừa qua được hưởng chính sách gia hạn, miễn, giảm, giãn thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ mà không có biện pháp tiết giảm chi phí để giảm giá;

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tại địa phương   tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, chế độ định mức theo quy định...

Cục trưởng Cục Hải quan   các tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; tập trung tăng cường lực lượng thực hiện tốt công tác chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm góp phần bình ổn giá thị trường trong nước.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực   xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và cho các vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh...

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu một số   đơn vị thuộc Bộ  như Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Vụ Quản lý Giá... căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính thực hiện tốt các công nhằm đảm bảo công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá dịp cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Trong quá trình thực hiện, Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện (hàng tháng) gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo quy định hiện hành; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục hải quan các tỉnh báo cáo định kỳ trước ngày 20 hàng tháng về Sở Tài chính để tổng hợp chung; Cục trưởng Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị báo cáo Bộ trưởng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article