Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước sở hữu được phép áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung.

Theo Công văn số 4524/LĐTBXH-LĐTL ngày 4 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc áp dụng mức lương tối thiểu, công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước sở hữu được phép áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung.

Để được áp dụng quy định trên thì doanh nghiệp phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Nhà nước.

- Phải có lợi nhuận và lợi nhuận kế hoạch không thấp hon lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề (trừ trường hợp do nhà nước có quyết định can thiệp đbình ổn thị trường; tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; đổi mi công nghệ; mở rộng sản xuất kinh doanh, đu tư mới làm giảm lợi nhuận).

- Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân.

Như vậy, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu nếu đủ các điều kiện nêu trên thì được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiu chung để xác định đơn giá tiền lương.

Mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp vừa được Chính phủ quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2012.

Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article