Thời gian qua, có phát sinh vướng mắc về việc thực hiện quy định bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để việc thực hiện được thống nhất. Ngày 28 tháng 11 năm 2012, Bộ Tài chính đã hướng dẫn về việc thực hiện bảo lãnh thuế.

Thời gian qua, có phát sinh vướng mắc về việc thực hiện quy định bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để việc thực hiện được thống nhất. Ngày 28 tháng 11 năm 2012, Bộ Tài chính đã hướng dẫn về việc thực hiện bảo lãnh thuế tại Công văn số 16593/BTC-TCHQ.

Theo đó, căn cứ vào các quy định tại khoản 5 Điều 42 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 và khoản 2, khoản 3 Điều 19 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận thư bảo lãnh chỉ chấp nhận các thư bảo lãnh có ghi rõ nội dung cam kết bảo đảm khả năng thực hiện và chịu trách nhiệm nộp thuế, nộp phạt chậm nộp thay cho người nộp thuế khi hết thời hạn nộp thuế nhưng người nộp thuế chưa nộp xong thuế, đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của thư bảo lãnh. Đồng thời, các đơn vị phải có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc nhắc nhở người nộp thuế, tổ chức bảo lãnh thực hiện việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Trường hợp không theo dõi, đôn đốc, phát sinh nợ thuế cán bộ công chức và thủ trưởng có liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 113 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article