Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

Các quy định được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

1. Chứng chỉ hành nghề dược;

2. Hồ sơ đề nghị cấp; cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược;

3. Giá trị, thi hạn của Chứng chỉ hành nghề dược;

4. Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại Chng chỉ hành nghề dược;

5. Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược;

5. Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc;

6. Giá trị, thời hạn của Giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc;

7. Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Quy định về Chứng chỉ hành nghề dược được sửa đổi thành “Mỗi cá nhân chđược cấp một Chứng chỉ hành nghề dược và chỉ được quản lý chuyên môn một hình thức tổ chức kinh doanh tại một địa điểm kinh doanh thuốc.”

Về giá trị và thời hạn của Chứng chỉ hành nghề dược, Nghị định mới quy định: “Chứng chỉ hành nghề dược được cấp một lần, có giá trị trong phạm vi cả nước. Đối với Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp với thời hạn 5 năm, khi hết hạn, cá nhân phải làm thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Về giá trị, thời hạn của Giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được cấp một lần cho cơ sở kinh doanh thuốc đạt các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt phù hợp với hình thức kinh doanh thuốcối với Giấy chứng nhận đã cấp với thời hạn 5 năm, khi hết hạn, cơ sở kinh doanh làm thủ tục cấp lại tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Đối với cơ sở kinh doanh thuốc theo lộ trình chưa bắt buộc phải đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp hoặc đến thời hạn phải thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt. Khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hết hiệu lực, nếu muốn tiếp tục kinh doanh thì cá nhân, tổ chức phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này. Thời gian gia hạn mỗi lần là 05 năm hoặc đến thời hạn theo lộ trình do Bộ Y tế quy định.

Nghị định bổ sung thêm quy định về việc trả lại chứng chỉ hành nghề dược trong các trường hợp: i) cơ sở kinh doanh thuốc thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; ii) cơ sở kinh doanh thuốc chấm dứt hoạt động kinh doanh; iii) cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nhưng nhận được văn bản trả lời không cấp của cơ quan tiếp nhận hồ sơ; iv) cá nhân xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm). Bộ  Y tế sẽ quy định trình tự, thủ tục trả lại Chứng chỉ hành nghề dược.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012.

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nộp trước ngày Nghị định này có hiệu lực được thẩm định và cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật dược.

Các khoản 2 Điều 14, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 28, Điều 29, tên Điều 30, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật Dược bị bãi bỏ.

Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article