Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT quy định chi tiết về điu kiện của tchức hành nghề thăm dò khoáng sản; áp dụng đối với các tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản; các tchức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản.

Ngày 29 tháng 11 năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT quy định chi tiết về điu kiện của tchức hành nghề thăm dò khoáng sản; áp dụng đối với các tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản; các tchức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản.

Tổ chức được hành nghề thăm dò khoáng sản gồm : doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp; tổ chức khoa học và công nghệ thành lập theo Luật khoa học và công nghệ; hợp tác xã, liên hiệp hp tác xã thành lập theo Luật hợp tác xã; tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập có chức năng, nhiệm vụ thăm dò khoáng sản (các tổ chức này phải đáp ứng các quy định tại Điều 35 Luật Khoáng sản và các quy định chi tiết tại Thông tư này).

Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản khi thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản phải có hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản . Hồ sơ bao gồm: Tài liệu về tổ chức, Tài liệu về cá nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản (Bản sao có chứng thực hoặc bản chính), Danh mục thiết bị, công cụ chuyên dùng để thi công công trình thăm dò khoáng sản phù hp với đề án thăm dò khoáng sản.

Người phụ trách kỹ thuật đề án thăm dò khoáng sản (sau đây được gọi là Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản) phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản và các quy định cụ (là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động; có văn bằng đào tạo trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành địa chất thăm dò khoáng sản (đối với đề án thăm dò nước khoáng, nước nóng là chuyên ngành địa chất thủy văn - địa chất công trình); nắm vững kiến thức pháp luật về khoáng sản và các tiêu chuẩn, quy chun kỹ thuật về thăm dò khoáng sản; có khả năng tổ chức triển khai tuần tự các hạng mục công việc của đề án thăm dò khoáng sản. Chủ nhiệm đề án thực hiện nhiệm vụ thi công đề án thăm dò phải đáp ứng các điều kiện về thời gian kinh nghiệm theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản và đối với đề án thăm dò khoáng sản độc hại, phải có thời gian tham gia thi công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 01 đề án thăm dò khoáng sản độc hại; đối với các đề án thăm dò khoáng sản khác, phải có thời gian tham gia thi công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 01 đề án thăm dò đối với khoáng sản cùng loại.

Đội ngũ công nhân kỹ thuật theo các chuyên ngành trắc địa, địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa vật lý, thi công công trình (khai đào, khoan) và các chuyên ngành khác có liên quan phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về số lượng theo đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định khi cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản phải đáp ứng quy định về thiết bị, công cụ chuyên dùng thi công công trình thăm dò khoáng sản. Thăm dò khoáng sản phóng xạ, đất hiếm phải có thiết bị, công cụ chuyên dụng và đội ngũ cán bộ kỹ thuật vận hành đáp ứng các yêu cầu về an toàn phóng xạ theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân.

Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản có trách nhiệm lập hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản; cung cấp các thông tin về hoạt động thăm dò cho chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; tuân thtiêu chuẩn, quy chuẩn kthuật, thiết kế đề án thăm dò được thẩm định; đảm bảo chất lượng công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ đầu tư về tính trung thực của tài liệu, chất lượng, kết quả đề án thămkhoáng sản theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2013.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article