Bộ Tài chính mới ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, áp dụng cho năm 2013 tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013.

Bộ Tài chính mới ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, áp dụng cho năm 2013 tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013.

Ban hành kèm theo Thông tư này là Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Phụ lục I); Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Phụ lục II).

Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai mã số của mặt hàng theo 08 chữ số quy định tại danh mục Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế nói trên (đối chiếu với Phụ lục I và Phụ lục II nói trên).

Thông tư hướng dẫn cụ thể thủ tục hải quan cho một số trường hợp như: mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể mã số 08 chữ số hoặc tên cụ thể trong danh mục Biểu thuế xuất khẩu; cách xác định thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu; mặt hàng vàng… Đồng thời, quy định mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng, mặt hàng.

Đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, Thông tư quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các loại ô tô thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 bằng 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô mới cùng chủng loại.

Thông tư điều chỉnh mức thuế suất của một số măt hàng, trong đó có việc điều chỉnh trở lại mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch thuộc nhóm 17.01. Cụ thể:

- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu được điều chỉnh từ 15% lên 25%.

 - Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các loại đường khác thuộc nhóm 17.01 được điều chỉnh từ 15% lên 40%.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

          Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article