Ngày 6 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt “Chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015”.

Ngày 6 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt “Chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015” (sau đây gọi là Chương trình) tại Quyết định số 6219/QĐ-UBND.

Mục tiêu của Chương trình nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh và hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp; góp phần thực hiện Đề án xây dựng Việt Nam sớm thành nước mạnh về công nghệ thông tin.

Thực hiện Chương trình, đến hết năm 2013, 17 Tổng Công ty và 33 Công ty (100% các doanh nghiệp) được tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động. Năm 2013, hoàn thành việc xây dựng các giải pháp thực hiện để tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho 40% doanh nghiệp (20 doanh nghiệp). Năm 2014, tỷ lệ này là 60%, tương đương 30 doanh nghiệp. Năm 2014, sẽ tiến hành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin  trong 20% doanh nghiệp (10 doanh nghiệp). Năm 2015, con số này là  30% doanh nghiệp (15 doanh nghiệp).

Thực hiện Chương trình, Thành phố sẽ xây dựng khung kiến trúc tổng thể, mô hình khung ứng dụng công nghệ thông tin và tiêu chí đánh giá thi đua cho các doanh nghiệp; tổ chức việc khảo sát, xây dựng giải pháp và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp.

Chương trình được thực hiện với sự tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, các trường, viện, các đơn vị tư vấn, các tổng công ty, công ty nhà nước của Thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                          Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article