Để khiển khai Nghị định số 24/202/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước về chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng.

Để khiển khai Nghị định số 24/202/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước về chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng.

Theo đó, khi thực hiện dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thu phí.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải:

- Niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; phải đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất khi thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Công bố trên trang thông tin điện tử của TCTD biểu phí giữ hộ vàng cũng như thông tin cụ thể về các địa điểm thực hiện hoạt động giữ hộ vàng;

- Hàng tháng gửi báo cáo về NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) về tình hình giữ hộ vàng theo mẫu đính kèm văn bản này. Thời hạn báo cáo chậm nhất là ngày 05 (năm) hàng tháng.

Mời độc giả theo dõi toàn văn Công văn số 7935/NHNN-QLNH ngày 3 tháng 12 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước.

                                                                        Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article