Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải nội dung Dự thảo Khung quản lý Môi trường và An toàn Xã hội, trong khuôn khổ dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” do Ngân hàng Thế giới tài trợ,  để tham vấn ý kiến cộng đồng.

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chuẩn bị dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực cho Chính phủ trong việc xây dựng và quản lý Chương trình Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, qua đó tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đề xuất các giải pháp đổi mới hướng tới lợi ích của nhóm người nghèo, người thu nhập thấp". 

Hiện tại, Cục Phát triển doanh nghiệp đã dự thảo Khung quản lý Môi trường và An toàn Xã hội cho dự án trên. Đề hoàn thiện Dự thảo Khung quản lý Môi trường và An toàn Xã hội, Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải nội dung Dự thảo để tham vấn ý kiến cộng đồng. Mọi ý kiến góp ý, đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp), số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội hoặc email: viip.project@gmail.com  trước ngày 9/12/2012 để kịp tổng hợp, hoàn chỉnh.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. BQLTDA

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article