Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-NHNN về các giải pháp điều hành chinh sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-NHNN về các giải pháp điều hành chinh sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013.

Theo đó, để tiếp tục triển khai có hiệu quả các gii pháp điu hành chính sách tin tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đu năm 2013, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về các gii pháp kim chế lạm phát,n định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý gn với tái cơ cấu kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tchức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

- Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản, đáp ứng kịp thời nhu cu tín dụng đối với nền kinh tế, các nhu cầu thanh toán.

- Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và góp phần kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Chính phủ, tăng cường kim soát chất lượng tín dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn hệ thng (ưu tiên tập trung vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiu lao động, dự án, phương án có hiệu quả; nghiên cứu để xem xét triển khai các gói sản phẩm tín dụng dựa trên các chui liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí hoạt động cho vay, hỗ trợ khách hàng vay vốn đầu tư, sản xuất - kinh doanh và tiêu thụ sản phm, như cho vay theo chuỗi người nuôi, thu mua, chế biến thủy sản xuất khẩu, cho vay liên kết giữa chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp vật liệu xây dựng và người mua nhà; tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận ngun vn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật, đng thời góp phn hỗ trợ doanh nghiệp và người dân duy trì, phát trin sản xuất - kinh doanh v.v…).

- Thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vlãi sut; áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; tiết kiệm chi phí, giảm tối đa các chi phí quản lý, quảng cáo, khuyến mại và chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay.

- Thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng;

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, chủ động thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu các ngân hàng thương mại yếu kém theo đúng Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012. Khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập Công ty quản lý tài sản để đẩy nhanh xử lý nợ xấu, tăng khả năng cung ứng tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Giám sát chặt chẽ việc các tổ chức tín dụng chấp hành các quy định về lãi suất, thu phí của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phù hợp với các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Xử lý nghiêm đối với các vi phạm của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article