Ngày 30 tháng 11 năm 2012, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 208/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 30 tháng 11 năm 2012, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 208/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, RON 97 và cao hơn, có và không có pha chì chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu là 12%. Mức thuế nhập khẩu đối với RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì và không pha chì cũng là 12%. Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực chịu thuế suất thuế nhập khẩu 7%. Các mặt hàng khác (Tetrapropylen, dung môi trắng - white spirit, Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ…) cùng chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu là 12%. Dầu thô đã tách phần nhẹ, nguyên liệu để sản xuất than đen, dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn, dầu bôi trơn cho động cơ máy bay… chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 148/2012/TT-BTC ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article