Ngày 24/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.

Ngày 24/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.

Thông tư 180/2012/TT-BTC quy định đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Việt nam theo quy định của pháp luật.

Đối với những doanh nghiệp thành lập trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, nếu có quy định về chi trợ cấp mất việc làm khác với hướng dẫn của Thông tư này thì thực hiệp theo Hiệp định đó.

Các khoản chi trợ cấp mất việc của người lao động trong doanh nghiệp sẽ được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp đó.

Doanh nghiệp căn cứ những tiêu chí dưới đây để hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động:

Một là, doanh nghiệp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ theo quy định tại Bộ Luật lao động năm 1994 và Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003.

Hai là, thời gian làm việc tại doanh nghiệp của người lao động tính từ 31/12/2008 trở về trước xác định theo Thông tư số 39/2009/TT-BTBLĐXH ngày 18/11/2009.

Ba là, trường hợp Bộ Luật lao động số 10/2012/AH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII. Kỳ họp thức 3 thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành, các văn bản trên bị thay thế bằng văn bản khác thì việc xác định chi phí trợ cấp mất việc làm của người lao động tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định mới.

Thông tư cũng quy định về cách thức xử lý tài chính đối với chi trợ cấp mất việc làm và Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp.

Phương pháp hạch toán kế toán các khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp thực hiện theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và hướng dẫ cụ thể tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2012. Thông tư này thay thế Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị doanh nghiệp phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article