Ngày 12 tháng 10 năm 2012,  Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 14/2012/TT-BTTTT quy định về giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất, việc quản lý hàng hóa viễn thông chuyên dùng trong dịch vụ thông tin di động.

Ngày 12 tháng 10 năm 2012,  Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 14/2012/TT-BTTTT quy định về giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất, việc quản lý hàng hóa viễn thông chuyên dùng trong dịch vụ thông tin di động.

Theo đó, giá cước hòa mạng được quy định là 35.000 VND/01 số thuê bao hòa mạng đối với dịch vụ thông tin di động trả sau và 25.000 VND/01 số thuê bao hòa mạng đối với dịch vụ thông tin di động trả trước. Không được tăng, giảm giá và khuyến mại đối với giá cước hòa mạng này.

Doanh nghiệp thông tin di động không được lợi dụng vị trí thống lĩnh thị trường cạnh tranh không lành mạnh và gây mất ổn định thị trường.

Doanh nghiệp viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ thông tin di động mới được phát hành thẻ thanh toán dịch vụ thông tin di động. Các doanh nghiệp này có trách nhiệm Doanh nghiệp thông tin di động có trách nhiệm:

a) Thông báo các loại thẻ, mệnh giá thẻ cho Bộ Thông tin và Truyền thông khi phát hành thẻ thanh toán.

b) Kiểm tra, giám sát các đại lý phân phối trong việc bán SIM thuê bao, thẻ thanh toán cho tổ chức, cá nhân và người sử dụng dịch vụ theo đúng quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013; áp dụng đối với doanh nghiệp viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ thông tin di động; đại lý giao kết hợp đồng phân phối SIM thuê bao, thẻ thanh toán với doanh nghiệp thông tin di động (sau đây gọi là đại lý phân phối) và tổ chức, cá nhân có giao kết hợp đồng với đại lý phân phối để bán SIM thuê bao, thẻ thanh toán cho khách hàng; cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và người sử dụng dịch vụ thông tin di động.

                                                                   Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article