Ngày 23 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Ngày 23 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Theo đó, đối tượng nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Không thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp: i) doanh nghiệp cổ phần hoá khi chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần; ii) doanh nghiệp bổ sung, thay đổi những thông tin về số điện thoại, fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp, do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; iii) bổ sung thông tin khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; iv) hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; v) Giấy chứng nhận đầu tư có bao gồm nội dung đăng ký kinh doanh.

Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp được miễn trong các trường hợp điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng; cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

Mức thu lệ phí khi cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần. Mức lệ phí cho việc đăng ký hộ kinh doanh; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy; cấp mới; cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Tùy thuộc vào nội dung, mức lệ phí cung cấp thông tin từ 20.000 đồng/bản đến 200.000 đồng/bản.

Cơ quan thu phí, lệ phí (Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện) được trích 85% số tiền phí, lệ phí thu được chi cho 7 loại hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 15% lệ phí còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012.

                                                Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article