Các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được tiếp tục gia hạn nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 6 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/4/2013.

Ngày 22 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 175/2012/TT-BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ.

Theo đó, các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được tiếp tục gia hạn nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 6 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/4/2013.

Các doanh nghiệp nói trên bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả hợp tác xã (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty); doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động.

Trước đó, số thuế này đã được gia hạn nộp đến tháng 01 năm 2013 theo Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 13/5/2012  của Chính phủ và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính.

Tính đến tháng 9, đã có khoàng 190.280 doanh nghiệp được gia hạn thuế giá trị gia tăng với tổng số thuế là 11.000 tỷ đồng và71.640 doanh nghiệp được gia hạn nợ thuế thu nhập doanh nghiệp là 2.933 tỷ đồng  ( http://thuongmai.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=108890:-doanh-nghiep-duoc-no-them-4000-ty-dong-thue-vat-&catid=174&Itemid=569 )

Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiẹp thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện theo nội dung Thông tư này.

                             Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article