Ngày 19 tháng 10 năm 2012, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 6184/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020, tầm nhìn 2030”.

Ngày 19 tháng 10 năm 2012, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 6184/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020, tầm nhìn 2030”.

Với quan điểm phát triển mạnh mẽ lực lượng doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế; thực hiện cam kết mở cửa thị trường dịch vụ phân phối kết hợp với phát triển nhanh các doanh nghiệp trong nước kinh doanh siêu thị, trung tâm thơng mại theo cơ chế thị trường, đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng, Quy hoạch mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020, tầm nhìn 2030 (Quy hoạch) xác định các mục tiêu cụ thể, định hướng phát triển các loại hình siêu thị, trung tâm thương mại. Các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại tích cực tham gia phát triển kinh doanh ở nhiều khâu, nhiều công đoạn khác nhau của quá trình tổ chức lưu thông hàng hóa từ sản xuất đến bán lẻ hàng hóa qua mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại. Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại phát triển mối liên kết ổn định, lâu dài với cơ sở công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, cơ sở chế biến nông sản, hợp tác xã thương mại và dịch vụ, trang trại, cơ sở nuôi trồng nông lâm thủy hải sản để xây dựng nguồn hàng ổn định, giảm chi phí lưu thông và giá cả, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong tiêu chí xác định quy hoạch, cần lưu ý khoảng cách giữa các siêu thị, trung tâm thương mại cùng hạng tại các đô thị hay vùng đô thị lớn phải từ 20km trở lên đối với siêu thị, trung tâm thương mại hạng I, từ 6km trở lên đối với siêu thị, trung tâm thương mại hạng II, từ 1km trở lên đối với siêu thị, trung tâm thương mại hạng III. Trên địa bàn cả nước sẽ có từ 1.200 đến 1.300 siêu thị (tăng thêm 585-695 siêu thị so với năm 2011); 180 trung tâm thương mại (tăng thêm 82 trung tâm thương mại so với năm 2011) theo các tiêu chí của Quy hoạch. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 202 vào khoảng 5.75 đến 6.83 ha.

Quy hoạch xác định số lượng siêu thị, trung tâm thương mại cần cải tạo nâng cấp là 333 (chiếm 45,4% tổng số siêu thị, trung tâm thương mại hiện có); cần di dời 21 siêu thị, trung tâm thương mại (chiếm 2,9% tổng số hiện có).

Các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại phải cử cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm về hoạt động bảo vệ môi trường; thành lập phòng, bộ phận, cán bộ chuyên trách giúp lãnh đạo doanh nghiệp quản lý môi trường trong hoạt động kinh doanh; định kỳ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Hàng năm, các doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và phổ biến rộng rãi trong doanh nghiệp và tổng kết kết quả thực hiện hàng năm. Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện công tác giám sát môi trường, định kỳ quan trắc chất thải, kiểm toán chất thải và thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14.000.

Khuyến khích các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kể cả doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm và cung cấp mặt bằng bán lẻ cho các doanh nghiệp phân phối dưới hình thức bán lại, cho thuê trên cơ sở vận dụng chính sách ưu đãi đầu tư theo các nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được khuyến khích đầu tư phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại theo chính sách ưu đãi hiện hành quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các dự án đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại tại khu vực đô thị của các tỉnh có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức trung bình của cả nước sẽ được xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 20110 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số  23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020”.

Các địa phương căn cứ vào quy hoạch đất đai đã được phê duyệt để xác định quỹ đất dành cho xây dựng mới hoặc nâng cấp, mở rộng các trung tâm thương mại, siêu thị trên từng địa bàn cụ thể; công bố công khai, kịp thời khung giá đất; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đất đai đáp ứng các yêu cầu thỏa đáng về diện tích, thuận lợi về vị trí đối với từng loại quy mô của siêu thị, trung tâm thương mại.

Quy hoạch mạng lưới siêu thị cả nước đến năm 2010 theo tỉnh, thành phố; Quy hoạch mạng lưới trung tâm thương mại cả nước đến năm 2020 theo tỉnh, thành phố; Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại tập trung đầu tư đến năm 2015 theo tỉnh, thành phố được ban hành kèm theo Quy hoạch.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.                            

Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article