Ngày 17 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1556/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”.

Ngày 17 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1556/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”.

Với quan điểm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trước sức ép hội nhập; tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia; trên cơ sở phát huy tối đa nguồn nhân lực và các nguồn lực trong nước, thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài, Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” (Đề án) xây dựng định hướng trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhvà vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 dựa trên các khu vực tập trung ca doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghiệp hỗ trợmột số địa phươngtrên cơ striển khai thực hiện tt các chính sách ưu đãi phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách liên quan đến phát trin công nghiệp hỗ trợ.

Mục tiêu phát triển của Đề án:

- Đy nhanh phát triển số lượng và nâng cao năng lực ca doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đm bo doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp htrợ có thể cung ứng được khoảng 50% nhu cầu nội địa hoácác lĩnh vực khác nhau của các ngành công nghiệp chế tạo;

- Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt khoảng 2.000 doanh nghiệp.

Để thực hiện Đề án, có hai nhóm giải pháp:

1. Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách, thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ.

2. Nhóm giải pháp hỗ trợ thông qua các chương trình dự án trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Nhóm giải pháp thứ nhất tập trung xây dựng chính sách cho các khu vực tập trung của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ; thể chế hóa ngành công nghiệp hỗ trợ; xây dựng hệ thống chất lượng liên quan đến linh phụ kiện (hệ thng tiêu chun riêng của Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp htrợ); đưa toàn bộ các lĩnh vực hoạt động về công nghiệp hỗ trợ vào phân ngành kinh tế kỹ thuật theo các cp, ngành đăng ký kinh doanh, Hải quan, Thuế, phân loại thống kê của Tổng cục thống kê. Ngoài ra, tập trung thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát trin công nghiệp hỗ trợ đã có theo các Quyết định số 12/2011/QĐ-TTgngày 24 tháng 02 năm 2011 ca Thủ tướng Chính phvề chính sách phát trin một số ngành công nghiệp hỗ trợQuyết định s1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát trin; xem xét xây dựng các quy định riêng về điều kiện vay vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Nhóm giải pháp thứ hai bao gồm 5 chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vửa trthành nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực chế tạo ở Việt Nam:

- Chương trình phổ biến công nghệ kỹ thuật sản xuất công nghiệp hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Số lượng doanh nghiệp được tiếp cận Chương trình: khoảng 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa khá mạnh trong lĩnh vực cơ khí, đin - điện tử, nhựa - cao su... Thời gian thực hiện: hàng năm, từ 2013 - 2020. Mỗi năm 3 khoá đào tạo, mỗi khoá kéo dài 1 tuần. Ngân sách dự kiến: 10 tVND từ nguồn Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

- Chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trthành nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực chế tạo ở Việt Nam:

.

Mục tiêu của Chương trình nhằm tạo ra các liên kết hiệu qugiữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tập đoàn lớn; 300 doanh nghiệp tham gia vào chương trình, 100 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng. Chương trình do Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đu tư chủ trì, ngân sách dự kiến: 50 tỉ đồng. Thời gian thực hiện: 2013-2020.

- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các hệ thống quản lý trong sản xuất: Chương trình sẽ hỗ trợ, tư vn doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực liên quan đến sản xuất công nghiệp hỗ trợ thực hiện một shệ thống quản lý trong sản xuất, trong đó 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thực hiện thành công. Thời gian thực hiện 2013-2020, ngân sách dự kiến 50 tỉ đồng.

- Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ: Bộ Công Thương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Chương trình được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Chương trình này. Với ngân sách dự kiến 50 tỉ đồng, Chương trình có mục tiêu xây dựng ngun nhân lực kthuật cho doanh nghiệp nhvà vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; đào tạo 50.000 công nhân kthuật chất lượng cao cho công nghiệp hỗ trợ. Thời gian thực hiện: 2013-2015; 2016-2020.

- Chương trình xây dựng cơ sở dliệu và website cung cấp thông tin về công nghiệp hỗ trợ: Chương trình này do Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Ngân sách dự kiến 20 tỉ VND. Mục tiêu: Xây dựng cơ sở dữ liệu và website cung cấp thông tin về doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ Cập nhật liên tục hàng năm đến năm 2020. Thời gian thực hiện: 2013 -2015,  2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án, bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đề án.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có trách nhiệm khẩn trương trin khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hồng Liên

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article