Chỉ những cây cnh, cây bóng mát, cây cthụ do tchức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tự gây trng và cây có ngun gốc nhập khu kinh doanh mới được xuất khẩu.

Ngày 5 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (Quy chế); áp dụng đối với tchức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tchức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh các loại cây này trên lãnh thnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, chỉ những cây cnh, cây bóng mát, cây cthụ do tchức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tự gây trng và cây có ngun gốc nhập khu kinh doanh mới được xuất khẩu. Cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ khi xuất khu, nhập khu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu phi làm thủ tục hải quan và chịu sự kim tra, giám sát ca cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành.

Tùy theo nguồn gốc, hồ sơ vận chuyển, cất giữ, kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây cthụ gồm: Hóa đơn bán hàng hoặc Hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của Bộ Tài chính, kèm theo bng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cthụ có xác nhận của cơ quan kiểm lâm stại/ Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cơ quan kim lâm stại bao gồm: Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, quận, thành phố (sau đây viết chung là Hạt Kiểm lâm cấp huyện); Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm các khu rừng phòng hộ; Chi cục Kim lâm tnh, thành phtrực thuộc Trung ương ở những địa phương không có Hạt Kim lâm cấp huyện.

Đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cthụ tạm nhập-tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam, hồ sơ vận chuyển, cất giữ, kinh doanh gồm 5 loại giấy tờ: Tờ khai hải quanBảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (Packing list) của tchức, cá nhân nước ngoài xuất khẩu lô hàng; Bản chính Giấy chứng nhận kim dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa; Bản chính Giấy phép CITES (giấy tờ do Cơ quan qun lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ bin các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cp quy định tại các Phụ lục của CITES) đối vi loài cây thuộc danh mục các Phụ lục I, II của CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp); v.v…

Ngoài việc xuất trình những giấy tờ theo quy định hiện hành, khi nhập khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, chủ hàng cần xuất trình bản chính Giấy chứng nhận kim dịch thực vật nhập khẩu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bản chính Giấy phép CITES đối với loài cây thuộc danh mục các Phụ lục I, II ca CITES.

Chủ hàng khi tạm nhập-tái xuất, chuyển khẩu hoặc quá cnh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ phải xuất trình hồ sơ hải quan, làm các thtục hi quan và chịu sự kiểm tra, giám sát hàng hóa của cơ quan Hải quan cửa khu theo quy định hiện hành.

Khi làm thủ tục xuất khu phải xuất trình hồ sơ cây cnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc gây trồng trong nước, chủ hàng phải xuất trình thêm bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu theo quy định ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bn chính Giấy phép CITES đối với loài cây thuộc danh mục các Phụ lục I, II của CITES.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

          Minh Tú

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article