Mức thuế suất thuế tài nguyên cao nhất là mức thuế suất của đá quý (từ 10-30%), dầu mỏ (từ 6-30%), gỗ, cành ngọn (từ 10-30%), trầm hương, kỳ nam (từ 20-30%). Căn cứ mức thuế suất này, Chính phủ quy định chi tiết thuế suất cụ thể của từng loại tài nguyên.

Ngày 2/12/2008, Chủ tịch nước có Lệnh số 30/2008/L-CTN công bố Pháp lệnh sửa đổi mức thuế suất của một số tài nguyên tại Pháp lệnh Thuế Tài nguyên.

Theo đó, mức thuế suất thuế tài nguyên cao nhất là mức thuế suất của đá quý (từ 10-30%), dầu mỏ (từ 6-30%), gỗ, cành ngọn (từ 10-30%), trầm hương, kỳ nam (từ 20-30%). Căn cứ mức thuế suất này, Chính phủ quy định chi tiết thuế suất cụ thể của từng loại tài nguyên.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 3/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article