Đối tượng được Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh vay vốn là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (kẻ cả các hợp tác xã) có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng và sử dụng tối đa 500 lao động.

Ngày 21/1/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng  thương mại và giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh đối với doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh. Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các địa phương hoạt động theo các Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 và Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg  ngày 25/6/2004 sửa đổi một số điều của Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg nói trên.

Đối tượng được Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh vay vốn là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (kẻ cả các hợp tác xã) có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng và sử dụng tối đa 500 lao động. Các doanh nghiệp này sẽ được Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh vay vốn để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (vay vốn đầu tư tài sản cố định), phương án sản xuất kinh doanh (vay vốn lưu động) phù hợp với quy định pháp luật. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán, dịch vụ (trừ dịch vụ vận tải hàng hóa, giáo dục và y tế), vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác không được Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh.

Điều kiện để doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn là các doanh nghiệp nêu trên, có dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, quy mô dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tối thiểu là 100 triệu đồng, không nợ đọng thuế, có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 10%, sử dụng 100% giá trị tài sản hình thành từ vốn vay (tối đa 90%) và vốn chủ sở hữu (tối thiểu 10%) để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại Bên bảo lãnh. Quy chế quy định cụ thể về mức bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh, phí bảo lãnh, hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn, quy trình bảo lãnh vay vốn, quyền và nghĩa vụ các bên v.v…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 3/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article