Ngày 22/1/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 22/1/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp như trợ cấp thất nghiệp (mức trợ cấp, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp), hỗ trợ học nghề (đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ), hỗ trợ tìm việc làm, chế độ bảo hiểm y tế. Phần III của Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp gồm: tờ khai cá nhân của người lao động, danh sách người lao động tham gia bỏa hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động lập. Thời điểm tính số lao động hàng năm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là ngày 1/1 theo dương lịch. Thông tư ban hành hệ thống mẫu biểu dùng trong thực hiện bảo hiểm thất nghiệp (đăng kư thất nghiệp, đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần, mẫu Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần, v.v…).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2009, được đăng Công báo ngày 9/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article