Ngày 30/12/2008, Bộ Công thương đã có Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp theo ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch phát triển ngành công nghiệp do Bộ Công thương quản lý.

Ngày 30/12/2008, Bộ Công thương đã có Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp theo ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch phát triển ngành công nghiệp do Bộ Công thương quản lý.

Quyết định  được đăng Công báo ngày  29/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thya thế Quyết định số 40/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định tạm thời về quy hoạch phát triển công nghiệp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article